• Regulamin korzystania z wypożyczalni przyczep samochodowych.

  §1 Przyczepa jest własnością wynajmującego (rodzaj przyczepy i numer rejestracyjny podany jest w dowodzie rejestracyjnym).

  §2 Przyczepa jest fabrycznie kompletna i wyposażona zgodnie z prawem drogowym.

  §3 Przyczepa posiada wyposażenie dodatkowe wymienione w umowie (koło zapasowe, zamek, trójkąt ostrzegawczy, koło podporowe, itp.).

  §4 Na czas wynajmu najemca jest zobowiązany zabezpieczyć kompleksowo przyczepę pod rygorem poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej kradzieżą.

  §5 Wynajmujący oddaje najemcy w użytkowanie za ustaloną w umowie opłatę przyczepę w pełnej sprawności technicznej.

  §6 Wynajmujący zezwala na użytkowanie przyczepy przez najemcę na podanej orientacyjnej trasie i obszarze.

  §7 Najemca zobowiązuje się nie odstępować przyczepy osobom trzecim.

  §8 Najemca zobowiązany jest do:

  -użytkowania przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem, instrukcją i zaleceniami wynajmującego;
  -zwrócenia przyczepy w stanie nie pogorszonym poza jej normalnym zużyciem eksploatacyjnym w terminie uzgodnionym w umowie;
  -uzyskania zgody wynajmującego na ewentualne przedłużenie terminy najmu przed upływem 1 dnia do rozwiązania umowy najmu;
  -dokonania na swój koszt wszelkich niezbędnych napraw których konieczność zaistniała w okresie najmu;
  -uzyskania zgody wynajmującego na wykonanie różnych zmian powodujących koszty:
  -wyposażenia samochodu holującego w wymagane urządzenia niezbędne do holowania przyczep oraz jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej przyczepy;
  -posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia zestawu samochodowego powyżej 3500 kg dopuszczalnej masy całkowitej(samochód plus przyczepa).

  §9 Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe w okresie użytkowania przyczepy od momentu jej przyjęcia do momentu jej oddania.

  §10 Najemca odpowiada za wszelkie roszczenia zgłoszone do wynajmującego dotyczące przyczepy, jeśli zdarzenie powodujące roszczenie lub koszty miały miejsce tak poza granicami jaki i na terenie RP.

  §11 W przypadku nie zwrócenia przyczepy z jakichkolwiek przyczyn najemca pokryje wynajmującemu kwotę wartości niezwróconej przyczepy według ceny zakupu producenta. Ponadto pokryje koszty przeterminowania do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu przyczepy za okres 3 miesięcy.

  §12 W razie wypadku drogowego, w którym uczestniczyła lub została uszkodzona przyczepa najemca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego (na terenie państwa gdzie nastąpił wypadek) oraz warunkami ubezpieczenia pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej i cywilnej.

  §13 W razie uszkodzenia przyczepy w warunkach gdy, z winy najemcy odszkodowanie nie przysługuje najemca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą przyczepy, koszty przestoju, transportu oraz wszelkie pozostałe jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.

  §14 W razie wypadku przyczepy gdy odszkodowanie nie przysługuje z ubezpieczenia AC najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego potrąconego z wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

  §15 Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku, awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.

  §16 W przypadku nieterminowego zwrotu najemca zobowiązany jest di uiszczenia kar umownych wynoszących 100% stawki dobowej oraz innych ewentualnych kosztów związanych z tym przeterminowaniem np. niewywiązania się przez wynajmującego z zawartej umowy z następnym klientem.

  §17 W razie nie rozliczenia się w terminie wyznaczonym umową najmu, brak zwrotu przyczepy, nie uiszczenie odpowiednich należności oraz uporczywe unikanie w/w rozliczenia po 14 dniach obowiązywać będzie stawka przeterminowania podwyższona do 200% stawki dobowej (aktualnej) aż do dnia rozliczenia.

  §18 W trakcie całego roku wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmian cen na wyższe (spowodowane wzrostem kosztów) a najemca jest zobowiązany do uregulowania należności.

  §19 Gdy umowa zawarta jest i opłacona na czas określony-wówczas wynajmujący nie będzie pobierał opłat z tytułu wzrostu cen (nie dotyczy przeterminowań).

  §20 Odbiór i zdanie przyczepy następuje w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

  §21 Chcąc dokonać rezerwacji na określony termin gwarantującej wynajem przyczepy, wynajmujący sporządza umowę najmu za pobraniem zadatku w wysokości 50% należnej kwoty.

  §22 Po zawarciu umowy w razie rezygnacji z wynajmu (z jakichkolwiek przyczyn) zadatek nie podlega zwrotowi.

  §23 W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas wynajmu.

  §24 Przed wydaniem przyczepy najemca pozostawia kaucję na poczet szkód w kwocie ustalonej między stronami.

  §25 Najemca zobowiązuje się do uregulowania należności z tytułu umowy najpóźniej w dniu jej zakończenia.

  §26 Należność za wynajem przyczepy obliczane jest wg cen umownych za jedną dobę, z tym że następna rozpoczęta doba (w jakimkolwiek zakresie) uważana jest za płatną.

  §27 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  §28 Jeżeli właścicielem pojazdu nie jest najemca, to za szkody, o których mowa w §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15 w przypadku, gdy najemca jest niewypłacalny odpowiada właściciel pojazdu wraz z najemcą.